Nabízím kompletní servis

Zpracovávám znalecké posudky pro státní orgány - policii ČR, soudy v občanskoprávním řízení, orgány státní správy a samosprávy, ostatní právnické osoby, podnikatele, fyzické osoby vykonávající samostatně výdělečnou činnost a občany.

Znalecké posudky a odborná vyjádření

 • Oceňování nemovitostí

Ocenění hal, budov administrativních, průmyslových, zemědělských, inženýrských staveb, rodinných domů, rekreačních chalup a domků, rekreačních a zahrádkářských chat, vedlejších staveb, garáží, studní, venkovních úprav, bytů a nebytových prostor, nedokončených staveb a pozemků.

 • Oceňování firem

Ocenění právnických i fyzických osob, ocenění lékařských praxí, změny právní formy firmy například transformace fyzické osoby na s.r.o., ocenění podílů ve firmě, ocenění nepeněžitého vkladu do firmy apod..

 • Stavebnictví

Znalecké posudky stavu nemovitosti - vady a poruchy pozemních staveb, posouzení kvality provedených prací, diagnostika poruch staveb, kontrola skutečného rozsahu provedených prací. Řešení sporů mezi jednotlivými účastníky výstavby a soudní spory.

 • Služba pro klienty před realitním obchodem

Technické prověření a zhodnocení nemovitostí před nákupem nebo prodejem. Prověření nemovitostí pomáhá kupujícím i prodávajícím na realitním trhu  zjistit skutečný technický stav nemovitosti. 

Prodávající bude vlastnit nezávislý posudek o skutečném technickém stavu nemovitosti, jednání o prodeji se zrychlí, bude transparentní a získá si důvěru kupujícího. Vyhne se riziku právních sporů a reklamací z budoucí kupní smlouvy.

Kupující se přesvědčí o skutečném technickém stavu nemovitosti, bude mít argument pro jednání o ceně, zjistí, kolik finančních prostředků budete potřebovat na odstranění případných závad, umožní reálně naplánovat finanční prostředky. Ušetří peníze za budoucí neplánované opravy nemovitosti a zmenší rizika realitního obchodu.  Sníží se riziko výskytu skrytých i zjevných vad a budoucí nepříjemnosti při reklamacích.

Realitní kancelář doloží nezávislý technický posudek o stavu nemovitosti, umožní nastavit správně prodejní cenu, přestane být pro klienty pouhým prostředníkem, stává se partnerem, zvýší skutečný prodej, ne jenom nabídky k prodeji, prodej bude transparentní pro všechny zúčastněné strany, získá konkurenční výhodu oproti jiným realitním kancelářím.

Znaleckou činnost vykonávám na celém území České republiky, s hlavním zaměřením na Královéhradecký kraj.

V případě zájmu o zpracování znaleckého posudku je třeba sdělit:  

 • za jakým účelem posudek potřebujete
 • o jakou nemovitost se jedná
 • kde se daná nemovitost nachází
 • jaké máte podklady
 • předpoklad termínu zpracování

Místní šetření:

K vyhotovení znaleckého posudku je vždy nutné osobní místní šetření znalce. Termín místního šetření je dohodnut podle časových možností objednatele znaleckého posudku a znalce. U nemovitostí, do kterých je potřebné zajistit přístup, je nutná přítomnost objednatele, nebo jeho odpovědného zástupce. Doba místního šetření závisí na velikosti prováděného měření, rozsahu a složitosti znaleckého posudku.

 • Vyhotovení posudku

Znalecký posudek je vyhotoven v souladu s uzavřenou objednávkou nebo smlouvou, v dohodnutém termínu i počtech vyhotovení. Předání hotového znaleckého posudku, zapůjčených podkladů a faktury je obvykle provedeno osobně, případně doporučenou poštou na adresu objednatele.

 • Podklady pro znalecké posudky

Znalecké posudky z oboru oceňování nemovitostí:

 • výpis z katastru nemovitostí - ne starší 3 měsíců
 • kopie katastrální mapy - ne starší 1 roku
 • geometrický plán pro zaměření pozemků
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby nebo ověřená informace o možném využití pozemku podle schváleného regulačního plánu obce
 • stavební povolení s vyznačením právní moci
 • kolaudační rozhodnutí s vyznačením právní moci
 • projektová dokumentace pro stavební povolení - stavební část, ověřená stavebním úřadem
 • kupní smlouvy s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí
 • smlouvy o dílo na stavbu prováděnou stavební firmou
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • smlouvy omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy apod.
 • radonový průzkum pozemku
 • nájemní smlouvy nemovitosti nebo její části např. střechy pro reklamní tabule, antény mobilního operátora nebo pronájem např. parkovacích ploch okolo budovy atd.
 • pojistné smlouvy na nemovitosti
 • doklad o zaplacení daně z nemovitosti za poslední rok
 • přehled běžných provozních nákladů - telefonní poplatky, elektřina, plyn, úklid apod.
 • přehled nákladů za běžnou údržbu nemovitosti
 • přehled všech stavebních změn na nemovitosti s uvedením data provedení
 • informace o existenci inženýrských sítí v okolí pozemku a informace o možností napojení na tyto sítě - vodovod, kanalizace, plynovod, rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize, dálková ostraha objektů, nebo žumpa, septik, domácí čistírna odpadních vod, propan - butanový zásobník, tepelné čerpadlo apod.

 Znalecké posudky z oboru stavebnictví:

 • smlouva s dodavatelem díla
 • stavební deník
 • dříve zpracované znalecké posudky
 • doklady o použitých materiálech
 • protokoly a zprávy o provedených kontrolách a zkouškách
 • projektovou dokumentaci
 • fotodokumentace
 • další podklady podle dohody

Potřebujete služby v těchto oblastech?

 • ocenění nemovitosti v rámci dědického řízení
 • ocenění nemovitosti při prodeji
 • znát tržní cenu Vaší firmy
 • máte problém se stavbou, vyskytují se vady a nedodělky  
 • najali jste si nekvalitní stavební firmu a potřebujete podklady pro advokáta
 • prodáváte nebo kupujete nemovitost a potřebujete provést technické prověření nemovitosti

Kdy je znalecký posudek zapotřebí?

Znalecký posudek se uplatňuje především:

 • v trestním řízení
 • v občanskoprávním řízení
 • v obchodních věcech

 

Znalecký posudek se zpracovává za účelem

 • daně z převodu nemovitostí a darovací daně
 • dědické řízení
 • majetkové vypořádání
 • stanovení obvyklé ceny nájemného
 • stanovení ceny obvyklé nemovitostí
 • stanovení hodnoty věcného břemene
 • vkladu nemovitostí do účetnictví firmy
 • nepeněžitého vkladu do firem
 • dělení společného jmění manželů
 • dělení podílového spoluvlastnictví
 • reálné dělení nemovitostí
 • veřejné dražby nemovitosti  
 • ocenění provedených stavebních prací
 • pro vlastní potřebu objednavatele