O mně

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT pod číslem 0601518.

Absolvent ČVUT Praha, obor pozemní stavitelství

Znalec z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí, obor stavebnictví - odvětví stavby obytné a průmyslové.

Znalec z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků.

Člen :

 • Český svaz stavebních inženýrů a techniků
 • Česká komora autorizovaných inženýrů
 • Komora znalců Východní Čechy
 • Asociace znalců a odhadců ČR

Potřebujete služby v těchto oblastech?

 • ocenění nemovitosti v rámci dědického řízení
 • ocenění nemovitosti při prodeji
 • znát tržní cenu Vaší firmy
 • máte problém se stavbou, vyskytují se vady a nedodělky  
 • najali jste si nekvalitní stavební firmu a potřebujete podklady pro advokáta
 • prodáváte nebo kupujete nemovitost a potřebujete provést technické prověření nemovitosti

Kdy je znalecký posudek zapotřebí?

Znalecký posudek se uplatňuje především:

 • v trestním řízení
 • v občanskoprávním řízení
 • v obchodních věcech

 

Znalecký posudek se zpracovává za účelem

 • daně z převodu nemovitostí a darovací daně
 • dědické řízení
 • majetkové vypořádání
 • stanovení obvyklé ceny nájemného
 • stanovení ceny obvyklé nemovitostí
 • stanovení hodnoty věcného břemene
 • vkladu nemovitostí do účetnictví firmy
 • nepeněžitého vkladu do firem
 • dělení společného jmění manželů
 • dělení podílového spoluvlastnictví
 • reálné dělení nemovitostí
 • veřejné dražby nemovitosti  
 • ocenění provedených stavebních prací
 • pro vlastní potřebu objednavatele